Certyfikat RoHS Unii Europejskiej

krótkie wprowadzenie

RoHS jest obowiązkowym standardem ustanowionym przez prawodawstwo Unii Europejskiej, a jego pełny tytuł to dyrektywa w sprawie substancji niebezpiecznych ograniczająca stosowanie niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Norma została formalnie wdrożona od 1 lipca 2006 r. Stosowana jest głównie do regulują standardy materiałowe i procesowe produktów elektrycznych i elektronicznych, aby były one bardziej sprzyjające zdrowiu ludzkiemu i ochronie środowiska. Norma ma na celu wyeliminowanie ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów difenylowych z produktów elektrycznych i elektronicznych.

core_icons8